Analýza a konsolidácia tlačového prostredia

Dôležitosť spoznania nákladovtl_files/Obsah/Produkty/Analyza tlacoveho prostredia.jpg

• Tlač je jednou z posledných oblastí IT, kde je priestor optimalizovať a znížiť náklady

• Tlačové a kopírovacie prostredie sa stalo v priebehu času mimoriadne nekonsolidované

• Na rozdiel od PC, tlačové zariadenia sa obmieňajú až po doslúžení, keď oprava je nerentabilná – bez posúdenia ceny prevádzky

• Spoznaním počiatočných nákladov je možné pripraviť, vykonať a na záver vyhodnotiť projekt

Audit tlačového prostredia

• Ako odhad vychadzajúci zo štatistík

– Neposkytne súčastné náklady

– Je dostačujúci pre návrh nového riešenia

– Zadarmo (takmer)

• Ako kolekcia dát poskytnutá zákazníkom

– Pomerne presný

– Potrebný interný monitoring

– Zdarma (takmer)

• Detailný audit nasadením SW

– Najpresnejší

– Minimálna súčinnosť zákazníka

– Nieje zadarmo (može byť)

Možnosti stratégie na základe analýzy tlačového a kopírovacieho prostredia

1. Definovanie oblasti najväčších dosiahnuteľných úspor a ich využitie

2. Zistenie najväčších problémových oblastí a ich vyriešenie

3. Výber a definovanie pilotného projektu

4. Komplexné riešenie formou Outsourcingu

Návrh nového konsolidovaného prostredia

• Spravidla je výstupom z Auditu

• Obsahuje detailné informácie o úsporach

• Finančné porovnanie súčastného a nového prostredia

• Rozdelenie na lokality

• Zakreslenie nového prostredia do floorplánov

• Prebratie existujúcého HW

• Vypracovanie tlačových politík