Y-Soft SafeQ

SafeQ Server

Y Soft SafeQ® je tlačové riešenie, ktoré rieši potreby v nasledujúcích oblastiach tlačových riešení:

      -  Kontrola nákladov na tlač/kopírovanie/skenovanie, účtovanie tlačových služieb

      -  Bezpečnosť dokumentov pri tlači

      -  Produktivita a optimalizácia tlačového prostredia

      -  Komfort

Pre koho je YSoft SafeQ určený:

      -  Malé firmy

      -  Stredné a veľké firmy

      -  Banky a poisťovne

      -  Výrobné spoločnosti

      -  Poskytovateľia služieb

      -  Školy a univerzity

      -  Štátne úrady a ministerstvá

YSoft SafeQ sa teraz používa:

      -  vo viac než 2 500 spoločnostiach

      -  v 35 krajinách, v 13 jazykoch

      -  s viac než 9 000 terminálmi

Princíp fungovania SafeQ

Riešenie SafeQ podporuje dva typy tlačových frontov - priama a zabezpečená tlač. Pri priamej tlači je úloha spoolerom zaradená do frontu úloh a okamžite vytlačená. Pri zabezpečenej tlači je úloha zaradená do tzv. secure frontu a spooler ju drží až do tej doby, než príde požiadavka z tlačového centra (tlačiarne) od vlastníka tejto úlohy. Potom vykoná kontrolu prístupových práv a na základe autorizácie dá spooleru pokyn k vytlačeniu úlohy. Tlač prakticky prebieha iba cez jednu tlačiareň, ale užívateľ si dokument môže vyzvihnúť na kterejkoľvek tlačiarni v sieti podľa svojej potreby. Táto funkcia je označovaná ako follow-me. 

Funkcie

Účtovanie

SafeQ podporuje dva spôsoby účtovania: on-line a off-line.

Pri on-line účtovaní server komunikuje s tlačiarňou pri tlači a zistí presný počet skutočne vytlačených stránok. Pri úlohách, ktoré užívateľ stornuje, alebo ktoré neboli celkom vytlačené kvôli zaseknutému papieru a pod. SafeQ zaúčtuje iba skutočne vytlačené stránky. To nedokáže žiadny iný produkt na trhu.

Pri off-line účtovaní je úloha zaúčtovaná ihneď po doručení na tlačiareň podľa počtu stránok, ktoré obsahuje. Pokiaľ však dôjde k prerušeniu tlače, alebo naopak, pokiaľ tlačiareň vytlačí viac stránok, než úloha obsahovala, SafeQ túto skutočnosť nezistí.

Priama tlač

Pri použití priamych front prebiehajú tlače pre užívateľov tak, ako sú zvyknutí. Tlačové úlohy iba “pretečú„ cez SafeQ server a okamžite sa vytlačia. Server ich zanalyzuje a zaznamená všetky údaje (počet stránok, farebnosť, použitie obojstrannej tlače, cieľová tlačiareň, užívateľ, ktorý je zadávateľom tlače).

Zabezpečenie a follow-me

Zabezpečená tlač (tiež odložená tlač je funkcia, ktorá blokuje úlohy poslané do tlače až do doby, kým sa užívateľ identifikuje na terminály pri tlačiarni. Užívateľ tak má kontrolu nad svojimi dokumentmi. Vďaka tomu, že úloha je odosielaná zo serveru na tlačiareň až vo chvíli užívateľovej autorizácie, môže sa kedykoľvek rozhodnúť, na ktorej tlačiarni chce dokumenty vytlačiť. Táto funkcia sa nazýva follow-me.

Pri použití funkcie follow-me nie je vyžadovaná inštalácia pevného disku v tlačiarni, čím sa dá predísť ukradnutiu úloh ukradnutím disku z tlačiarne. Užívateľ sa môže identifikovať PINom, alebo kartou, ktorú už je zvyknutý používať inde. Taktiež nie je treba konfigurovať tlačiarne a vytvárať na každej tlačiarni tlačové účty.

Kopírovanie

SafeQ vie účtovať i prevádzku kopírok. Využíva na to blokovanie panelu kopírky: štandardne je zariadenie blokované a nedá sa na ňom kopírovať.

Pokiaľ sa užívateľ autorizuje, bude mu kopírka odblokovaná. Všetky vytvorené kópie počas doby platnosti autorizácie budú zaúčtované na vrub prihláseného užívateľa. Odhlásenie užívateľa nastane, keď znovu priloží kartu alebo mu vyprší časový limit, alebo v prípade, že užívateľ minie kredit.

Pri kópiách je v závislosti na konkrétnom stroji možno evidovať počet výstupov a rozlíšenie farebnosti. Pri niektorých zariadeniach je možné navyše sledovať duplex (obojstranný výstup) a rozlišovať A3/A4.

Pokiaľ užívateľ kopíruje na farebnej kopírke, ale nemá túto funkciu v SafeQ povolenú, program automaticky zablokuje kopírku po detekcii prvej farebnej skopírovanej stránky.

Monitoring lokálnej tlače

SafeQ vie monitorovať objemy tlače i na lokálnych tlačiarňach. Informácie sú preberané z tlačového systému MS Windows.

Účtovanie lokálnych tlačiarní sa používa pre optimalizáciu celkových nákladov tlačového prostredia.

Pre tento typ monitoringu je nutné inštalovať SafeQ Local Monitor na sledovanej počítačovej stanici/servery.

Centrálny zber dát

Pre organizácie s rozsiahlou pobočkovou sieťou umožňuje funkcia centrálneho zberu dát prepojiť jednotlivé SafeQ servre a centralizovať tak štatistické a ekonomické prehľady zo všetkých pobočiek.

Centrálny zberný server je klasický SafeQ server rozšírený o funkciu obstarávajúcu bezpečný zber dát z ostatných serverov.

Napojenie na LDAP

Užívateľov je možné do systému importovať buď z externých zdrojov (databáza, CSV a XML súbory), alebo aj priamym napojením na LDAP servre (Active Directory, OpenLDAP, NDS). V prípade priameho napojenia na LDAP server nie je potrebné udržovať užívateľské účty na dvoch miestach, ale len vo Vašom, už používanom systéme.


Ekonomické prínosy

Možnosť optimalizácie tlačového prostredia

Optimalizácia tlačového prostredia produktom SafeQ umožňuje prechod od nákladnej lokálnej tlače k efektívnejšej a lacnejšej sieťovej tlači. Umožňuje tiež lepšie využitie reprografických centier v spoločnosti.

Znižovanie objemu tlače

Vplyvom sledovania tlače dochádza ku krátkodobému i dlhodobému zníženiu objemu tlače. Pomocou nastavenia povolení a zákazov farebnej tlače u konkrétnych užívateľov alebo skupín možno dosiahnuť markantné zníženie nákladov na tlačové služby.

Vyššia efektivita tlačového prostredia.

Na základe údajov získaných z analýzy tlačového prostredia možno spraviť jednoduchú optimalizáciu tlačového prostredia tak, aby všetky zariadenia boli využívané efektívne.

Znalosť nákladov na reprografické služby.

Možnosť rozdelenia nákladov za reprografické služby na projekty, strediská, zariadenia alebo na užívateľov.